fbpx

Amortyzacja fotowoltaiki dla biznesu

Instalacje fotowoltaiczne to rozwiązanie, które pozwala firmom na redukcję kosztów prowadzenia działalności. Doskonale służą zwłaszcza w zakładach produkcyjnych, mających duże zapotrzebowanie na moc. Jak głosi stare powiedzenie biznesowe: „aby zarobić, trzeba zainwestować”. Czyli – zanim zacznie czerpać się korzyści, trzeba najpierw założyć instalację. Jej istotnym elementem są panele fotowoltaiczne. Dzięki przepisom gospodarczym możliwa jest ich amortyzacja – a co za tym idzie, pojawia się opcja zmniejszenia podatku dochodowego o poniesione na nią koszty.
Amortyzacja instalacji fotowoltaicznych w przepisach podatkowych

Już na samym wstępie należy uprzedzić o bardzo istotnej rzeczy. Specyfika polskiego systemu podatkowego sprawia, że instalacje oraz farmy fotowoltaiczne mogą być różnie traktowane przez organy podatkowe. Dlaczego tak się dzieje? Po prostu jest to jeszcze stosunkowo świeży temat i brak w nim ścisłych regulacji dla inwestycji tego rodzaju. W przypadku wątpliwości podatkowo-ekonomicznych bazuje się przede wszystkim na podobnym rozwiązaniu – którym w tym przypadku są solarne elektrownie wiatrowe. Jednak i przy stawkach amortyzacji elektrowni solarnych również pojawiają się różnego rodzaju interpretacje przez lokalne oddziały Urzędu Skarbowego. Jedne mogą osobno klasyfikować jej elementy budowlane, inne traktować je jako fragment całości i amortyzować liniowo 7% lub degresywnie na 15%.

W przypadku instalacji fotowoltaicznych sprawa – teoretycznie – powinna być prosta. Przy życzliwym Urzędzie Skarbowym panele solarne klasyfikowane są jako środki trwałe. Jednak uwaga – dotyczy to tylko paneli montowanych na budynku (czyli takich, jakie spotykamy w większości przypadków) oraz na gruncie. W przypadku paneli solarnych wbudowanych w konstrukcję, są one klasyfikowane jako element ulepszenia budynku i w związku z tym podlegają innym przepisom.

Jeśli chodzi o instalacje montowane na dachach budynków oraz gruncie, panele fotowoltaiczne muszą spełniać trzy warunki: być kompletne, przeznaczone do używania ponad rok oraz wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej. Nie są to duże wymagania – od jakiegokolwiek dostawcy nie kupowałoby się paneli, z pewnością warunki te będą spełnione. W takim wypadku panele solarne powinny być określane jako „Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe”. W Klasyfikacja Środków Trwałych jest to rodzaj oznaczony cyfrą 669 w podgrupie 66 grupy 6. Natomiast cała instalacja fotowoltaiczna przypisywana jest w Klasyfikacji Środków Trwałych pod numerem 348 (są tam przypisywane wszystkie zespoły prądotwórcze oraz turbozespoły).

Uwaga – w przepisach znajduje się punkt mówiący, że amortyzacji nie podlegają instalacje fotowoltaiczne o wartości poniżej 10 tysięcy złotych. Jednak nie spotyka się instalacji kosztujących mniej niż 10 tysięcy złotych, dlatego jest to w praktyce „martwy przepis”.

Panele fotowoltaiczne muszą spełniać trzy warunki: być kompletne, przeznaczone do używania ponad rok oraz wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej.

Może się jednak zdarzyć, że Urząd Skarbowy nie będzie życzliwy. Wówczas zinterpretuje kolektory słoneczne jako urządzenia, które nie działają samodzielnie, a więc – nie podlegają określeniu jako „środek trwały”. Co robić w takiej sytuacji? Najlepiej złożyć odwołanie od decyzji, ewentualnie poradzić się w tej kwestii prawników. Można również powołać się na następujący precedens: w dniu 16 października 2019 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał decyzję dotyczącą „Jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od nabytego systemu fotowoltaicznego” (0113-KDIPT2-1.4011.389.2019.1.DJD). Wnioskodawca zamontował system na należącej do niego nieruchomości, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej. Zapytanie brzmiało: „czy Wnioskodawca uprawniony będzie do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w zakresie zakupionego systemu fotowoltaicznego?”

Odpowiedź (która została poprzedzona obszernymi wyjaśnieniami) brzmiała: „Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w zakresie zakupionego systemu fotowoltaicznego i będzie mógł dokonać wyboru jednej z dwóch obowiązujących preferencji w tym zakresie, tj. określonej w ust. 7 albo w ust. 14 art. 22k ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

W uzasadnieniu możemy przeczytać m.in.: „Zgodnie z art. 22k ust. 14-15 cyt. ustawy, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 000 zł. Kwota 100 000 zł obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia środka trwałego, o której mowa w art. 22 ust. 1s, zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów. Przepis ust. 14 stosuje się, pod warunkiem że wartość początkowa jednego środka trwałego, o którym mowa w ust. 14, nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000 zł”.

Podobnych, korzystnych decyzji dla firm nabywających instalacje fotowoltaiczne jest więcej. Można znaleźć je na stronach poświęconych zagadnieniom podatkowym oraz fotowoltaice.

Nie tylko amortyzacja, ale i dofinansowanie!

Sam koszt zakupu i montażu instalacji można zredukować, korzystając z programów dofinansowań, które obecnie funkcjonują na polskim rynku. W tym momencie można skorzystać z trzech:

• w lutym 2020 roku ruszyła kolejna edycja projektu „Dotacje norweskie na OZE”, czyli programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”. Wysokość dofinansowań uzależniona jest o obszaru, którego ma dotyczyć inwestycja, ale wiadomo, że minimalnie środki z funduszy norweskich będą mogły pokryć 45% kosztów kwalifikowanych, a maksymalnie nawet 100%.

• program Energia Plus to z kolei rozwiązane dedykowane firmom, których zużycie energii elektrycznej przekracza 2GWh, a planowana oszczędność energii nie będzie mniejsza niż 5%. Trzeba jednak uprzedzić, że przed złożeniem wniosku musi zostać przeprowadzony audyt energetyczny i dopiero gdy wypadnie on pomyślnie, dana inwestycja może zostać zgłoszona w OZE celem uzyskania korzyści.

• w roku 2020 można skorzystać po raz ostatni z programu Bocian – dedykowany jest systemom fotowoltaicznym od 40 kWp do 1 MWp oraz elektrowniom wiatrowym o mocy od 40 kWe do 3 MWe. Co istotne – obejmuje również instalacje umożliwiające magazynowanie energii (czyli w przypadku paneli fotowoltaicznych instalacje z inwerterem off-grid). Nie jest to jednak dofinansowanie, a pożyczka, która może pokryć do 85% wartości inwestycji (maksymalnie 4 mln złotych). Choć program będzie działać do końca 2020 roku, środki wypłacane będą trzy lata dłużej, warto więc jeszcze spróbować.

Aktualne nabory do dotacji z środków norweskich można znaleźć na stronie NFOŚiGW pod linkem www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/

A może leasing?

Duża liczba firm decyduje się na leasing. Obecnie na polskim rynku można wziąć instalację fotowoltaiczną w leasing na okres od 12 do nawet 96 miesięcy. Jest to korzystne rozwiązanie w sytuacji, w której firma nie dysponuje środkami pozwalającymi na zakup, należy jednak pamiętać, że wówczas rata leasingowa traktowana jest jako koszt uzyskania przychodu firmy, zaś do końca trwania umowy instalacja jest własnością firmy przyznającej leasing, dlatego ona otrzymuje amortyzację. Innymi słowy działa to tak, jak leasing na maszyny czy samochód. Po wpłaceniu ostatniej raty leasingowej prawo własności przechodzi na firmę i dopiero wówczas można korzystać z amortyzacji.

Jeśli nie jest to rozwiązanie wystarczające, warto pomyśleć o pożyczce bankowej w celu zakupu. Sytuacja prezentuje się wówczas podobnie – również płaci się raty, z tym, że już od samego początku instalacja fotowoltaiczna jest własnością firmy i podlega amortyzacji od momentu jej zakupu. Należy jednak pamiętać, że kredyt na instalację fotowoltaiczną będzie obniżać zdolność kredytową firmy do momentu jego spłacenia.

Jesteś zainteresowany leasingiem lub atrakcyjną pożyczką na fotowoltaikę?
Porozmawiaj z naszymi doradcami klienta!

Czy warto instalować systemy fotowoltaiczne na potrzeby firmy?

Odpowiedź na to pytanie może być tylko jedna – zdecydowanie tak. Poniesiony na zakup oraz instalację instalacji fotowoltaicznej koszt zwróci się w niższym podatku dochodowym (właśnie dzięki amortyzacji) oraz wytarzanej energii elektrycznej, która (w różnym stopniu) zwolni firmę z kosztów płatnego przesyłu z zakładu energetycznego. Warto przy tym pamiętać, że im większa instalacja, tym mniejszy koszt wyprodukowania 1 kW, a więc nie warto się ograniczać i schodzić poniżej instalacji o mocy 10 kW. Warto też dodać, że z rozwiązań solarnych korzystają na świecie tacy giganci, jak Apple czy Intel. Dlaczego zatem nie iść w ślady najlepszych?

Jeśli firma decyduje się na zakup instalacji fotowoltaicznej na swoje potrzeby, musi najpierw określić codzienne zapotrzebowanie na energię elektryczną, co pozwoli na wybór paneli generujących moc zaspokajającą (teoretycznie) potrzeby energetyczne. Co warto podkreślić – nie trzeba przy tym rezygnować z korzystania z usług zakładu energetycznego. Instalacja fotowoltaiczna może być zarówno głównym źródłem energii, jak i uzupełnieniem otrzymywanej z zewnątrz. Wszystko zależy od specyfiki danej firmy oraz jej potrzeb. Jakkolwiek by na to nie patrzeć, inwestycja w panele solarne zwróci się z biegiem czasu, zaś wyprodukowany przez nie prąd posłuży do bieżących celów. Dlatego warto rozważyć taką inwestycję w swojej firmie.

W przypadku bardzo dużych firm można pomyśleć o założeniu farmy wiatrowej, jednak tu mamy całkiem inną sytuację – zarówno pod względem skali inwestycji, jak i specyfiki wymaganej do postawienia takiego obiektu. W takiej sytuacji mamy analogię do wspomnianych wcześniej farm wiatrowych. Jest to inwestycja na wiele lat, która zwróci się z biegiem czasu, a skala korzyści z amortyzacji – oraz innych aspektów dawanych rpzez fotowoltaikę – będzie w tym okresie pokaźna.

W przypadku bardzo dużych firm można pomyśleć o założeniu farmy wiatrowej

Amortyzacja fotowoltaiki dla biznesu – co należy wiedzieć?

W przypadku firm inwestycja w instalacje fotowoltaiczne jest polecanym rozwiązaniem, choć w przypadku niektórych Urzędów Skarbowych może być męcząca. Mimo to ilość płynących z niej korzyści jest większa, dlatego warto postawić na zieloną, odnawialną energię prosto ze słońca.

/**/